Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

Latest Events

Advertisement

Advertisement

අඛණ්ඩව ලේඛන 6ක් පුරා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ 3G වේග පරීක්ෂණ වල පෙරමුණ ගනී

2017 අගෝස්තු 18, කොළඹ: එයාර්ටෙල් සමාගම නැවතත් විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ 3G වේග පරීක්ෂණ වලදී පෙරමුණ ගැනීමට සමත් වී සිටී. එම කොමිෂන් සභාව මෙම පරීක්ෂණ මාසයකට වරක් සිදුකරනු ලබන අතර එම කොමිෂන් සභාවේ නිල වෙබ් අඩවියේ  (www.trc.gov.lk)පළකර ඇති දත්ත වලට අනුව එයාර්ටෙල් මෙරට වේගවත්ම ජංගම අන්තර්ජාල සේවා සම්පාදකයා ලෙස ශ්‍රේණිගත වී ඇත. උපරිම වශයෙන් 24.2 Mbps වේගයක් සමගින් සාමාන්‍යයක් ලෙස 12.4 Mbps අන්තර්ජාල වේගයක් පවත්වා ගැනීමට එයාර්ටෙල් සමත් වී තිබේ.

i¾ fcdaka iy mqxÑ l=udßydó t<solS

Y%S ,xldfõ ysgmq w.ue;sjrfhl= jk i¾ fcdaka fld;,dj,f.a Ôú;fha úúO rij;a isÿùï w<,d Tyq iu. ta ld,fha isÿ l< iïuqL idlÉPd weiqßka fcHIaG udOHfõ§ kkaofiak iQßhwdrÉÑ rpkd l< i¾ fcdaka fld;,dj, .%ka:h;a tu f,aLlhdf.au m<uq fhdjqka kjl;dj yeáhg ie,flk mqxÑ l=udßydñ .%ka:h;a iriú m%ldYk yeáhg fï i;sfha§ t<s ÿgqjd'í¨ ujqkagka YdLdjla r;akmqrhg

Y%S ,xldfõ foam< ixj¾Ok yd boslsÍï lafIa;%fha m%uqL;u wdh;khla jk ’í¨ ujqkagka" Y%S ,xldj mqrd fukau úfoaY rgj,;a jHdmdr lghq;= /ila isÿlrk oejeka; iud.uls' jißka jir fõ.j;a jr®Okhla w;alr.ksñka rg mqrd jHdma; fjk’í¨ ujqkagka¶ ckjdß 14 jeksod ish kj;u YdLdj r;akmqr k.rfhaoS újD;lf<ah'
oekg" fld<U" ud,fí" lvj;" ó.uqj" uykqjr "l=reKE., ".d,a, yd l¿;r we;=¿ k.r rdYshl we;s’í¨ ujqkagka¶ YdLdcd,hg wÆf;kau tl;=jqK fuu r;akmqr YdLdj" inr.uqj m<df;a ck;djg uy;a wiajeis,a,la jk we;'
í¨ ujqkagka m%Odk jHdmdr lghq;=jkafka" wêiqfLdamfNda.S w;Skùk ksjdi ixlS¾K" oejeka; ;dmamj,ska jgjQ iqmsrs ksjdi fhdackdl%u iy oejeka; bvï jHdmD;s wdosh hs' rg mqrd fuu fiajd wxY ;jÿrg;a jHdma; lrk ±jeka; fufyjr w;r;=r" r;akmqr osia;%slalfha fukau inr.uqj m<df;a ck;djg jvd;a ld¾hlaIu fiajdjla ,nd§ug fuu YdLdj msysgqjk ,§'

http://www.eserfitness.com/blog/2014/10/28/need-fitness-guide/

tai¾ ud¾láka YdÍßl jhdhdu WmlrK wf,ú lrk wdh;kh u.ska m%ldYhg m;a l< wmg YdÍßl jhdhdu wjYHjkafka wehso hkak .ek ,shdjqK fmd;a msxpla miq.shod l, t<s ±lajqKd'
th wka;¾cd,fhkao lshúh yels w;r my; m<jkafka
ta i|yd fhduqjhs

http://www.eserfitness.com/blog/2014/10/28/need-fitness-guide/ 

 [Download ENGLISH EDITION of This EBook]The annual get-together of Eser marking Fitness (pvt) at Kithulgala on 20th December 2015. This is the very first time in the history (since 2006) of Eser Marketing has organized a get to gather for family members of the staff.It's staff, children and families were able to have liquor and smoke free environment during their entertainment.
And also as a fitness company have proved that arrack and Cigarette are not important for Fun, entertaining, gathering, team work and cheering. But they spent 9 years to prove it. Not only that but also they proved their agility and ability as fitness people.
So definitely the directors and the staff of other fitness companies will follow them. Their ambition is Fitness is an Art which should come from the soul.fldKavfoksfha yduqoqrejkaf.a uka;r fmd; ;=kajk uqo%Kh t<s olS

hka;%uka;% fukau foaYSh ffjoH Ydia;%h yodrd 1950-60 oYlj, ,xldfõa foaYmd,k l%shdj,sfha fjkila we;s lrkakg iu;a n,hlska jev l< fldKavfoKsfha yduqoqrejka yd iïnkaO úiañ; hka;%uka;% ydialï l;d we;=<;a fldKavfoKsfha yduqÿrejkaf.a uka;r fmd; lD;sfha 3 jk uqøKh t<s ±l we;'

ihsn¾ wmrdO .ek Ñ;%mghla  - meKsul=¿fjd

me‚ ul=¿fjda  Y%S ,xldfõ ihsn¾ wmrdO  ms<snoj ;efkk m<uq isxy, Ñ;%mgh fuys ksIamdokh iqm¾ islaia Ñ;%mgfha wOHlaIl hq  ' ta  m,a,sh.=re jk w;r   Ñ;%mgfha wOHlaIKh l,¾ Ñ;%mgfhka iskudjg msúis biqre ùrisxy uqo,sf.ks  .=re *s,aïia m<uq ksIamdokh jk fuu Ñ;%máfhka wk;=rej ;j;a Ñ;%mg follau ksIamdokhg lghq;= fhdod we;s nj;a me‚ ul=¿fjda iskud mgfha rem .;  lsÍï fuu Èkj, isÿjk nj;a jd¾;d fõ  fuys  rx.kh ioyd bkaÈhdfõ wkqmï flhd¾ f.a rx.k mdif,a wOHdmkh ,enQ m%sfhda;d f*¾,ska tlaj we;s w;r ,xldfõ m%ùK rx.k Ys,amS ik;a .=K;s,l ke.S tk rx.k Ys,amS Èfk;a is,ajd iy yÿkajd  fok whsIa w;=fldr,o m%Odk pß;j,ska odhl fõ' t,fnk jif¾u  ;sr.; ùug kshñ; me‚ ul=¿fjda Ñ;% mgh l,d;aul iskudfõ m%n, l;d jia;=jla /.;a iskud mghla f,i fma%laIl wjOkh Èkdkakd iskudmghla f,i úYajdiflf¾ ,kavkfha meje;s f.!rjkSh IFM iïudk Wf<f,a§ ‘fyd|u foam< WmfoaYl’
f,i í¨ ujqkagka we.hSug md;% fjhs

 
2015 fkdjeïn¾ 27" fld<U§ ( Y%S ,xldfõ foam< fjf<|dï lafIa;%fha m%uqLhl= jk í¨
ujqkagka iuQyh 2015 fkdjeïn¾ 27 fjksod tlai;a rdcOdksfha ,kavka ys ,Ekaâudla
fydag,fha meje;s cd;Hka;r uq,H iÕrd ^IFM& iïudk Wf<f,a§ ‘fyd|u foam< WmfoaYl’
iïudkfhka msÿï ,eîh' Y%S ,xldfõ m<uq uq,H fkdjk foam< fjf<| iud.ula jYfhka
fuu iïudkh Èkd.ekSu fya;=fjka foam< fjf<|dï lafIa;%fha kj jD;a;Suh m%ñ;s
f.dvk.kakg í¨ ujqkagka iuQyhg yelsúK' jir myla jeks flá ld,hla ;=<§ úúO
jHdmdr iuQyhla njg f.dvke.=Kq í¨ ujqkagka iuQyh bvï úlsKSï" wmdÜukAÜiA úlsKSï"
f.dvke.s,s bÈlsÍï" foam< l<ukdlrKh" ;lafiare lsÍu" ñKqï lghq;=" kS;s fiajd iy
foam< fjf<|dï lafIa;%fha úúO wxYj,fiajd imhk uyd mßudK iud.ïj,ska hqla;h'
ish iud.u ,o ch.%yKh ms<sn| woyia m< l< í¨ ujqkagka iuQyfha iNdm;s ffjoH ysrdka
fyÜáwdrÉÑ uy;d ^tïîîtia - fld<U" tïîta - TiafÜ%,shd&" by< f.!rjhlg md;%jQ IFM
iïudk Wf<f,a§ f.da,Sh jYfhka ms<s.ekSug ,lajQ‘fyd|u foam< WmfoaYl’ iïudkh í¨
ujqkagka iuQyhg msßkeóu foam< fjf<|dï lafIa;%hg wm tla l< úma,ùh m%fõYhg ienE
idlaIshla' f,dalfha uq,a fmf<a uq,H wdh;k fuu iïudkhg ks¾foaYù ;sìh§ tjeks
lKavdhula w;ßka uq,H iud.ula fkdjk foam< fjf<| iud.ula jk wmj f;dard .ekSu
wmg buy;a wdvïnrhla fuka u i;=gla' lafIa;%h ;=< fndfyda m<uq kjdx.j, mqfrda.dó jQ
wm Y%S ,dxlslhska yg jD;a;suh foam, fjf<| fiajd ,nd.ekSfï yelshdj ;yjqre lsÍu
i|yd lafIa;%hg kjHlrKh tla lSÍug wm ;jÿrg;a lemù isákjd' fjk hulg iul<
fkdyels wmf.a mdßfNda.sl fiajd iy Yla;su;a mdßfNda.sl in|;d úiska idudkH j¾Ok
fõ.h blaujd .sh j¾Okhla wmg ysñlr§u ;yjqre lrkq ,en ;sfnkjd' jákdlñkA jeä
foam, f.dvke.Su ;=<ska fld<U k.rh iy Y%S ,xldfõ fjk;a k.rj, wyia bu ixj¾Okh
lsÍfï wfmalaId iy.; ie,iqula wm i;=j ;sfnkjd' ixj¾Okfha kj wjêhlg Y%S ,xldj
msúfioa§ tys foam, fjf<|dï ixj¾Okfha uq,a;ek .ekSu i|yd í¨ ujqkagka b;d uekeúka
ia:dk.;j isákjd'” hehs mejiSh'
2015 fkdjeïn¾ 27 fjksod ,kavkfha msysá iqúfYaIS jQ m%lg ,Ekaâudla fydag,fha meje;s
b;d w,xldr W;aijhg tlajQ í¨ ujqkagka iuQyfha iNdm;s ffjoH ysrdka fyÜáwdrÉÑ
^tïîîtia - fld<U" tïîta - TiafÜ%,shd&" úOdhl wOHlaIsld ffjoH rfhdañ fyÜáwdrÉÑ"
iuQy l<ukdldr wOHlaI fudydka fmf¾rd" iuQy m%Odk úOdhl ks,OdÍ úfkaIa w;=fldar<"
m%Odk úOdhl ks,Odßks ßoaud ueoj;a; iy wOHlaI ;s,dka wkqrdO hk uy;au uy;aóyq
iïNdjkSh wuq;a;ka /ila uOHfha fuu f.!rjkSh iïudkh Ndr.kq ,enQy'
ish kjH m%cd ixj¾Okh fjkqfjka 2015 uef,aishdfõ lajd,d,ïmQ¾ys meje;s wdishd Ydka;slr
foam, iïudk iuq¿fõ§ (APPAS) b;d Wiia ;re 5 iïudkhla ‘foam, WmfoaYk wf,úlrK’
wxYfhka í¨ ujqkagka fj; m%odkh flßK' wê iqfLdamfNda.S wkq ksjdi tall 530 la" iuq¿
uOHia:dkhla iy idmamq ixlS¾Khlska iukaú; iqúi,a ixlS¾Kh í¨ ujqkagka iuQyfha
kj;u jHdmD;sh fõ' iud.fï isx.mamQre jdia;= úoHd{ yjq,alre jk P&T ys ks¾udKhla
jk fuh f.dvke.Su i|yd Ndú; lrk we;eï wx. Y%S ,xldj ;=< Ndú;hg .efkkafka
m<uq j;djgh' í¨ ujqkagka fj;ska msßkefuk ishÆ wkq ksjdi oeßh yels ñ,lg
iqfLdamfNda.Snj iy;sl lrk w;r f.jk uqo,g kshu jákdlu ysñlr fohs' rfÜ foam,
fjf<| jHdmD;sj, ikaêia:dkhla i<l=Kq lsÍfï mqfrda.dó úu i|yd isx.mamQrej
flakao%fldg.;a P&T iuQyh iu. l%fudamdhsl yjq,aldÍ;ajhlg iud.u t<eU isà'
IFM iïudkfhka úÑ;%j;a flfrkafka Wiia u úYsIag;d ;;a;ajh fõ' tu W;aijh cd;Hka;r
uq,H lafIa;% fha iqúfYaIS fjkialï iy jákdlï tlal< mqoa.,hska iy ixúOdk we.hSug;a"
f.!rjhg;a md;% flfrk w;r kjHlrKfha iy ld¾h idOkfha by< u ;;a;ajh m%lg
lsÍug fuu iïudkh iu;ah' thska" ie<lsh hq;= l%shdldÍ;ajhla yryd uq,H lafIa;%fha iSud
mq¿,a lsÍug odhljQjka biau;= fldg fmkajhs' lafIa;%fha m%Odk l%shdldßlhska we.hSug
wu;rj f;dard.;a ksYaÑ; fldgia fjkqfjka l%shdldÍjk ixúOdk iy uq,H lafIa;%fha w;
fkd.egqkq biõj, úYsIagnjla fmkajQjka Èÿ,ùu flfrys o fuu IFM iïudk wjOdkh fhduq lrhs

.